Choď na obsah Choď na menu
 


2. 7. 2018

Úradné oznamy

Územný plán Jabloňovce - oznámenie o prerokovaní zadania 

Obec Jabloňovce ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jabloňovce" oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Jabloňovce, v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že prerokovanie „Územného plánu obce Jabloňovce - zadania „ sa uskutoční v dňoch     od  17.12.2019 – 17.01.2020 

Územný plán - zadanie – Jabloňovce“   je k nahliadnutiu v určenej lehote  v  dňoch v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod. na Obecnom úrade v Jabloňovciach / a na úradnej tabuli obce/. 

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 20 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k UP, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie  končí . Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

ZADANIE JABLOŇOVCE PDF.pdf

 

Usmernenie Okresného a záchranného zboru v Leviciach k vykurovaciemu obdobiu a k používaniu pyrotechniky v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami Vianoc a Silvestra 2019

Vážení občania !
 
Odporúčania počas vykurovacej sezóny
 
Zimné vykurovacie obdobie je každoročne sprevádzané so zvýšeným výskytom požiarov. Tieto požiare zvyčajne spôsobujú vysoké materiálne škody, často pri nich dochádza k ujme na zdraví osôb a dokonca ku stratám na ľudských životoch.
        Požiare vzniknuté od spotrebičov na tuhé palivo sú spôsobené hlavne ich nesprávnou a neodbornou inštaláciou, nevhodným uskladnením paliva a v mnohých prípadoch aj spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok, čím  sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.  
 
Odporúčania hasičov počas vykurovacieho obdobia 
 
V spotrebičoch  na pevné palivo v kotlov, kachliach a krboch používať len určené palivo.
Správne  uskladňovať palivo, v žiadnom prípade nesmú  byť v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov uložené žiadne horľavé látky.  Žeravé častice pri kúrení odletujú, čo môže spôsobiť požiar  
Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov -  odborné čistenie preskúšanie  komínov zabezpečujú osoby s odbornou spôsobilosťou.   
Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní  zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné  v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo prehoreniu komína.  Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky plynových spotrebičov. 
nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy  odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán bután, tuhé palivá a iné materiály.
 
         Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol   takto : 
- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace 
-komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace 
-komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov 
-komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov 
-komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1x za 6 mesiacov 
 
K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu Nového roku tradične patrí ohňostroj a rôzne pyrotechnické efekty.
Avšak pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza každoročne aj k zraneniam  a k nežiadúcim požiarom. -      
Zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaného predajcu, takto zakúpené výrobky majú návod na použitie, označenie triedy, je uvedený výrobca a dátum výroby a spotreby. Predajca je povinný poučiť kupujúceho, ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku. 
- Vždy si prečítajte a postupujte v súlade s návodom na použitie.
- Pyrotechniku skladujte v pôvodných obaloch a na bezpečnom mieste.
- Výrobky nerozoberajte, nevysýpajte  a vzájomne ich nekombinujte. 
- Nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu zalepený obal alebo je po záručnej dobe. 
- Je nutné rozlišovať, či daný výrobok je pre použitie v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí.
- Nebezpečné je manipulovať s nevybuchnutou pyrotechnikou – zlyhané výrobky treba ponechať na mieste 5 až 10 minút (podľa návodu) a potom ponoriť do vody na 24 hodín. 
- Lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľujte tak, aby vám nevleteli do oka, do vlasov, pod odev, do bytu a podobne. 
- Piráty škrtnite o zápalkovú škatuľku a hneď odhoďte na bezpečné miesto. 
- Buďte ohľaduplní a zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc, domovov dôchodcov a pod. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti a zvieratá. 
- Nepoužívať pyrotechniku v horľavom prostredí.
- Zábavná pyrotechnika neraz končí aj na balkónoch na sídliskách, preto je potrebné z týchto miest odstrániť všetky horľavé veci. 
 
Hasiči Vám prajú pokojné sviatky bez starostí a šťastný Nový rok 2019
 
Jednotka Okresného Hasičského a záchranného zboru  č. 150 
tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému č. 112

 

 


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

/file/330/n-a-v-r-h-kontrolnej-cinnosti-1-2020-jablonovce.docx

Zverejnené: 09. decembra 2019

 

 


Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OZ

/file/331/458_2019-pozvanka-na-6.-riadne-zasadnutie-oz.pdf

Zverejnené: 09. decembra 2019

 

 


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jabloňovce

/file/325/dodatok-c.-1-k-vzn-c.-2_2015.pdf

Zverejnené: 25. novembra 2019

 


Výzva od ZSDIS, a.s. pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce

/file/323/433_2019-vyzva-pre-majitelov-nehnutelnosti.pdf

Zverejnené: 14. novembra 2019

 


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

/file/319/425_2019--oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu.pdf

 

Zverejnené: 08. novembra 2019

 


 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja" - informovanie verejnosti

/file/318/421_2019-informovanie-verejnosti-plan-udrzatelnej-mobility-nsk.pdf

 

Zverejnené: 06. novembra 2019

 


Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Jabloňovce"

        Obec Jabloňovce ako dotknutá obec upovedomuje verejnosť o oznámení o strategickom dokumente  "Uzemný plán obce Jabloňovce" v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

          Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03  Levice do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-mana

Do oznámenia možno nahliadnuť na Obecnom úrade Obce Jabloňovce, 935 06 Jabloňovce 73 počas úradných hodín.

 

Zverejnené: 16. septembra 2019

 

 


Očkovanie psov

Dňa 14.9.2019 to je v sobotu, bude prevedená povinná vakcinácia psov a mačiek proti besnote. Z tohto dôvodu žiadame majiteľov psov, ktorí chcú využiť túto službu aby si v termíne do 13. septembra nahlásili na Obecný úrad Jabloňovce alebo priamo veterinárnemu lekárovi MVDr. Jozefovi Kantovi na č. tel. 0905 633 974 presnú adresu v obci Jabloňovce na ktorú sa dostaví za účelom očkovania. Poplatok za jedno očkovanie je 6€. Očkovať sa budú len psi, ktorí sú začipovaní! Veterinárny lekár bude po dohode s majiteľom aj čipovať. Očkovanie prebehne medzi 9:00 až 10:00 hod. Majitelia psov a mačiek, ktorí nepredvedú mäsožravé zvieratá staršie ako tri mesiace k povinnej vakcinácii proti besnote, sa podľa paragrafu 48 ods. 3 pís. e) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z.n.p. dopúšťa priestupku. Za tento priestupok im možno uložiť pokutu vo výške 400 až 1000 eur.

 


 

Oznámenie o zahájení prípravných prác "Územného plánu obce Jabloňovce"

 
 

/file/313/224_2019-oznamenie-o-zahajeni-pripravnych-prac-----uzemneho-planu.pdf

 

Zverejnené: 09. 09. 2019

 

 


Oznámenie o zámere prevyhlásiť (t.j. nanovo vyhlásiť) chránený strom "Tolerančná lipa" a vyhlásiť jeho ochranné pásmo

Obec Jabloňovce zastúpená starostom obce Igorom Hindim v zmysle §50 zákona o ochrane prírody odsek 4) informuje verejnosť o :Zámere prevyhlásiť (t. j. nanovo vyhlásiť) chránený strom „Tolerančná lipa“ a vyhlásiť jeho ochranné pásmo.

Zámer: 

/file/310/208_2019-oznamenie-o-zamere.pdf

Projekt ochrany chráneného stromu - Tolerančná lipa:

 /file/311/208_2019-projekt-ochrany-chraneneho-stromu---tolerancna-lipa.pdf

 

Zverejnené: 27. augusta 2019

 

 


Africký mor ošípaných - dôležité upozornenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných  dôrazne upozorňuje na zákaz nákupu ošípaných od neregistrovaných chovateľov a najmä na nelegálne nákupy z Maďarska a Poľska. Hrozí tu veľké nebezpečenstvo zavlečenia vírusu AMO. Podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. vz.n.p. ten kto čo aj z nedbanlivosti spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia, alebo rozšírenia choroby domácich zvierat sa môže potrestať podľa § 307 odňatím slobody na 6 mesiacov až do 5 rokov. 

Chovatelia sú povinný zaregistrovať chov aj keď chovajú iba jednu ošípanú a každý úhyn nahlásiť na RVPS Levice. Za porozumenie ďakujú

 


Pozvánka 

 
V zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  starosta obce Igor Hindi zvoláva 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jabloňovciach, ktoré sa uskutoční dňa 8. augusta 2019 / vo štvrtok / o 18,00 hodine v zasadačke KD v Jabloňovciach s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Návrh dodatku č. 1/2019 k VZN č. 5/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
5. Návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2019.
6. Žiadosti
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na Uznesenie – Schválenie
10. Záver
 
                                                                                           Igor Hindi, starosta obce
 
Zverejnené: 5. augusta 2019
 

Pozvánka
Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jabloňovciach, ktoré sa uskutoční
dňa 29. 07. 2019  /v pondelok/ o 18:00 hod v zasadačke KD.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh na Uznesenie – Schválenie
7. Záver
                                                                                                Igor Hindi
                                                                                             starosta obce

Zverejnené: 25. júla 2019

 


Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Jabloňovce č. 5/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

/file/302/navrh-dodatku-c--1_2019-k-vzn-c-5_2008.pdf

Zverejnené 17. júla 2019

 


Záverečný účet obce za rok 2018

 

/file/296/zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018.pdf

 

Zverejnené: 13. júna 2019


Zber elektroodpadu

 

Oznamujeme Vám, že dňa 9. apríla  2019 t. j. v utorok sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné umiestniť do zberného dvora pri pošte, nakoľko prepravca nemá časový priestor na zbieranie po obci.

Prosíme Vás, aby ste spotrebiče nerozoberali.

Patria sem:

- nefunkčné televízory (nesmie byť na nich prasknutá, rozbitá obrazovka), rádiá, magnetofóny, videohry, videá, monitory, počítače, bezdrôtové a mobilné telefóny, elektronické hudobné nástroje, kalkulačky, práčky, chladničky, sušiče na vlasy, žehličky, toustovače, variče, sporáky, umývačky riadu,

- klimatizačné zariadenia, vysávače, mlynčeky, mixéry, hriankovače, varné konvice, hodiny, lap-topy, kopírovacie zariadenia, faxy, kamery,

- svietidlá, žiarivky, žiarovky, výbojky, vŕtačky, pílky, kosačky, zariadenia na frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, skrutkovanie, ...

Zápis do MŠ Bátovce

http://Zápis do MŠ Bátovce

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

/file/285/oznamenie-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov.pdf

Zverejnené 26. 02. 2019

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

http://59_2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.pdf

Zverejnené 21. 02. 2019

Pozvánka za obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 17. decembra 2018 o 16.00 hodine

/file/274/pozvanka-na-zastupitelstvo.pdf

Zverejnené 13. 12. 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

/file/265/n-a-v-r-h-kontrolnej-cinnosti--na-1.-polrok-2019-jablonovce.pdf

Zverejnené 21.11.2018

Návrh VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

/file/227/navrh-vzn-c-1_2018-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-obce.pdf

Zverejnené 28.07.2018

Výstraha

Jav: Vysoké teploty

Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: 29.7.2018 od 14:00 do 17:00

Výstraha:

V okresoch NR, KN, LV, SA, NZ sa očakáva MIESTAMI dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 °C.

Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,

fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť

poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Teplota: 35 °C

Ochrana úrody pred požiarmi

/file/207/ochrana-urody-pred-poziarmi-2018.pdf

 

Výzva na predloženie ponuky pre zákazku:

Rekonštrukcia a modernizácia, prevádzka a údržba zariadení verejného osvetlenia v obci Jabloňovce.

/file/206/vyzva-na-vo_zakazka-s-nizkou-hodnotou-jablonovce.pdf

Zverejnené 02.07.2018

Jánska vatra 2018

Obec Jabloňovce v spolupráci s mládežou Vás srdečne pozýva na Jánsku vatru 2018, ktorá sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018 na hrobli nad dedinkou Jabloňovce o 20:00 hodine. Pripravené bude aj občerstvenie a o zábavu sa postará DJ DOUBLE M . Prineste si so sebou deky a dobrú náladu. Tešíme sa na Vás. 

33706091_986870048161728_2332671269025087488_o.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na prerokovanie pamiatkovej zóny k.ú. Horné Jabloňovce

Pozývame všetkých dotknutých vlastníkov nehnuteľností na stretnutie so zástupcami krajského pamiatkového úradu Nitra a pamiatkového úradu Bratislava, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2018 o 16.00 hodine v sále kultúrneho domu v Jabloňovciach. 

Predmetom stretnutia bude prerokovanie návrhu na vyhlásenie pamiatkovej zóny v k.ú. Horné Jabloňovce. Vaša účasť je potrebná. Pre bližšie informácie kontaktujte obecný úrad na tel .č. 036/6348121.
 
Žiadame Vás o potvrdenie účasti na tomto stretnutí do 8. júna 2018
na tel. č. 036/6348121.V prípade, že sa neviete zúčastniť tohto stretnutia, môžete vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas písomne na adresu obecného úradu.

/file/197/147_2018-pozvanka.pdf

/file/198/mapa-uzemia.pdf

/file/199/popis-k-mape.pdf

/file/200/horne-jablonovce-navrhpz.pdf

/file/201/splnomocnenie.docx

 

Výsledky ochutnávky vín

/file/181/ochutnavka-2018.pdf

 

Almašská ochutnávka vín

Všetkých Vás srdečne pozývame na tradičnú Almašskú ochutnávku vín, ktorá sa bude konať 24. februára 2018 v kultúrnom dome v Jabloňovciach.

Vzorky vín sa odovzdávajú z katastra obce Jabloňovce, ktoré je potrebné doniesť v zelených 7,5 dcl fľašiach bez etikety od 15:00 do 16:00 hod. do KD v Jabloňovciach. Cena za 1 vzorku je 2 €.

Predpokladané vyhodnotenie bude o 18:00 hod.

Vstupné na jednu osobu je 3 €, v cene vstupného je guláš, obložené misy a občerstvenie.

Od 18:00 hod. do polnoci bude hrať hudobná skupina ERB.

/file/180/almasska-ochutnavka-vin-2018.jpg