Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy miestneho rozhlasu

Odpis elektrickej energie za prvý polrok 2020

Termíny odpisu elektrickej energie

 

 

 


ODSTÁVKA VODY
 
Obec Jabloňovce ako prevádzkovateľ verejného vodovodu oznamuje odberateľom vody, že zajtra dňa 21. apríla 2020 bude v čase od 9,00 hod. odstavená voda z dôvodu poruchy. 
Voda bude spustená približne do 13,00 hodiny po odstránení poruchy.
 
Ďakujeme za pochopenie.  

Zmena zberu plastov

Vážení spoluobčania z dôvodu zmeny organizácie vývozu sa zber plastov plánovaný dňa 29.11.2019 prekladá na 19.11.2019 t.j. budúci týždeň v utorok.


Očkovanie psov

Dňa 14.9.2019 to je v sobotu, bude prevedená povinná vakcinácia psov a mačiek proti besnote. Z tohto dôvodu žiadame majiteľov psov, ktorí chcú využiť túto službu aby si v termíne do 13. septembra nahlásili na Obecný úrad Jabloňovce alebo priamo veterinárnemu lekárovi MVDr. Jozefovi Kantovi na č. tel. 0905 633 974 presnú adresu v obci Jabloňovce na ktorú sa dostaví za účelom očkovania. Poplatok za jedno očkovanie je 6€. Očkovať sa budú len psi, ktorí sú začipovaní! Veterinárny lekár bude po dohode s majiteľom aj čipovať. Očkovanie prebehne medzi 9:00 až 10:00 hod. Majitelia psov a mačiek, ktorí nepredvedú mäsožravé zvieratá staršie ako tri mesiace k povinnej vakcinácii proti besnote, sa podľa paragrafu 48 ods. 3 pís. e) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z.n.p. dopúšťa priestupku. Za tento priestupok im možno uložiť pokutu vo výške 400 až 1000 eur.


3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme Vám, že dňa 27. júna t.j. vo štvrtok sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva so začiatkom o 16,00 hodine v zasadačke kultúrneho domu.

/file/297/157_2019-pozvanka-na-3.-riadne-zasadnutie-oz.pdf


Zájazd Štúrovo + Ostrihom 

Klub Dôchodcov v Bátovciach usporiada v utorok 2. júla 2019 zájazd do Ostrihomskej baziliky spojený s kúpaním v Štúrove. Cena cestovného a vstupu do baziliky je pre dospelú osobu 12 €, pre dôchodcov a deti 10 €. Odchod je 2. júla o 7,00 hodine z námestia. Prihlásiť sa môžete v stredu 26. júna o 17,00 hodine v Klube Dôchodcov, prípadne na Obecnom úrade.


Dovolenka MUDr. Kršiaková Bátovce

Oznamujeme Vám, že MUDr. Kršiaková s ambulanciou v Bátovciach bude v dňoch od 24. do 28. júna 2019 čerpať dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Danielová na poliklinike v Leviciach.

 


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

/file/295/147_2019-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-konania-o-odstra.pdf

 


AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

Nebuďte prenášačom smrteľnej choroby ošípaných

/file/294/africky-mor-osipanych.pdf

 


Oznam pre chovateľov HZ

RVPS Levice na základe listu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. 01615/2019-222 zo dňa 16.05.2019 oznamuje chovateľom hospodárskych zvierat:

„ V prípade, že dôjde u chovateľa k odcudzeniu zvieraťa (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy), držiteľ je povinný spolu s hlásením o zmene, ktoré zasiela do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ), zaslať aj kópiu písomného potvrdenia o urobení oznámenia o odcudzení zvieraťa vydaného orgánom, ktorému bol skutok oznámený, t.j. príslušným útvarom Policajného zboru SR“.

CEHZ nespracuje udalosť „odcudzenie“ uvedenú na tlačive hlásenie zmien, hlásené kódom udalosti „40“, pokiaľ nebude priložená vyššie uvedená kópia. V oznámení o odcudzení musia byť uvedené celé dvanásťmiestne identifikačné kódy všetkých odcudzených zvierat a dátum ich odcudzenia. Toto hlásenie musí byť zaslané do CEHZ poštou, nie elektronicky.

Usmernenie je platné a účinné dňa 25. 05. 2019.

 


Dovolenka

Oznamujeme Vám, že dňa 03. a 05. júna 2019, t.j. budúci týždeň v pondelok a v stredu bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


 

Pozvánka

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jabloňovciach, ktoré sa uskutoční dňa 24. 05. 2019 17:00 hod v zasadačke KD.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu pre oblasť „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“
 5. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove KD
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na Uznesenie – Schválenie
 9. Záver

Igor Hindi

       starosta obce

 


 

Dovolenka

Oznamujeme Vám, že zajtra dňa 21. mája 2019 a  vo štvrtok dňa 23. mája 2019  bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


 

 

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

Daňový úrad Nitra upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že novelou zákona o elektronickej registračnej pokladnici č. 368/2018 Z.z. sa zavádza od 01.07.2019 nová forma elektronickej registračnej pokladnice tzv. online registračná pokladnica. Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia do 30.06.2019 podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-Kasa klient z dôvodu, že končí platnosť používania ERP (elektronická registračná pokladnica).

Kompletný postup prechodu na eKasu je upravený na Portáli finančnej správy, je zreteľný, sprevádzaný grafickými ukážkami a nájdu ho všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.

Na základe uvedenej novely zákona Daňový úrad Nitra a jeho organizačné zložky vyzývajú podnikateľov, aby čo najskôr požiadali o pridelenie kódu pokladnice e-Kasa elektronicky. Vyhnú sa tak potencionálnemu náporu počas posledných júnových dní. Pokladnicu totiž po pridelení kódu od 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

Všetky potrebné informácie sú obsiahnuté na PORTÁLI FINANČNEJ SPRÁVY na www.financnasprava.sk.


 

Smútočný oznam

img_1536.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odstávka elektriny

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje odberateľom elektrickej energie, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 04. júna 2019 bez dodávky elektriny:

 • v čase od 7,30 do 11,00 hod. časť obce Jabloňovce – lokalita VINÁRE,
 • a v čase od 12,00 do 15,00 hod. časť obce Jabloňovce – lokalita horná VINSKÁ.

 


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v celom katastrálnom území okresu LEVICE

dňom 24.04.2019 od 07:00 hod.

                                                                                   pplk. Ing. Miroslav Rapčan 
                                                                                                  riaditeľ


Mudr. Kršiaková - Bátovce

Oznamujeme Vám, že MUDr. Kršiaková s ambulanciou v Bátovciach bude dňa 23. apríla 2019 čerpať dovolenku, zastupovať ju bude MUDr. Danielová na poliklinike v Leviciach.

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
 
V Y H L A S U J E  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
 
v celom katastrálnom území okresu LEVICE
 
od 17.04.2019 od 08:30 hod.  do odvolania
 
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
 
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  z a k a z u j e  najmä:
fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti            s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:
zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok  a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba       v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste   v závislosti od plochy lesných porastov,
udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 

Liga proti rakovine 2019

Ďna 11. apríla 2019 sa v našej obci uskutoční verejná zbierka Deň narcisov - Liga proti rakovine 2019.  Zbierku budú realizovať žiaci ZŠ Bátovce  v čase od 8.30 hod do 12.00 hod.  Príspevok do pokladničky je dobrovoľný, každý kto prispeje obdrží od dobrovoľníkov  ,,narcis". Dobrovoľníci budú označení žltými tričkami s logom zbierky organizátora a pokladničkou.


Mudr. Kršiaková - Bátovce

 

Oznamujeme Vám, že MUDr. Kršiaková s ambulanciou v Bátovciach, nebude vo štvrtok dňa 

11. apríla 2019 ordinovať z technických príčin. 

V prípade potreby bude od 08.00 do 12.00 hodiny v Leviciach.


Odstávka elektriny

Odstávka elektriny v obci Jabloňovce v dňoch 17. 4. - 18. 4. 2019:

17. 4. 2019 bude odstavená elektrina v domoch súp. č. 1 83 a domoch súp. č. 204 a 215 v čase od 12:00 do 15:00 hod. 
18. 4. 2019 bude odstavená elektrina v domoch od súp. č. 98 144 v čase od 7:30 do 11:00 hod.
A ďalej v domoch od súp. č. 84 185 v čase od 12:00 do 15:00 hod
 
Obecný úrad bude zajtra 17.4. 2019 otvorený do 12:00 hod. 

Zber elektroodpadu

Oznamujeme Vám, že dňa 9. apríla  2019 t. j. v utorok sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné umiestniť do zberného dvora pri pošte, nakoľko prepravca nemá časový priestor na zbieranie po obci.

Prosíme Vás, aby ste spotrebiče nerozoberali.

Patria sem:

- nefunkčné televízory (nesmie byť na nich prasknutá, rozbitá obrazovka), rádiá, magnetofóny, videohry, videá, monitory, počítače, bezdrôtové a mobilné telefóny, elektronické hudobné nástroje, kalkulačky, práčky, chladničky, sušiče na vlasy, žehličky, toustovače, variče, sporáky, umývačky riadu,

- klimatizačné zariadenia, vysávače, mlynčeky, mixéry, hriankovače, varné konvice, hodiny, lap-topy, kopírovacie zariadenia, faxy, kamery,

- svietidlá, žiarivky, žiarovky, výbojky, vŕtačky, pílky, kosačky, zariadenia na frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, skrutkovanie, ...


Vážení občania !

S príchodom chladného počasia sa naplno rozbieha vykurovacie obdobie  a s ním prichádza zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov resp. k požiarom v bytovom fonde.
Odporúčania počas vykurovacej sezóny
• Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia.
       • Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. 
Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu. 
Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky.
• Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.

 


Oznamujeme Vám, že MUDr. Bóriková s ambulanciou v Bátovciach bude v dňoch od 27.12. 2018 do 2.1.2019 čerpať dovolenku. Zastupovať ju bude v dňoch od 27.12.2018 do 31.12. 2018 MUDr. Benčíková vo Veľkom Ďúre a dňa 02.1.2019 MUDr. Kršiaková v Leviciach. MUDr. Bóriková bude ordinovať od 03.1.2019.


Spoločná poľovačka

PZ Roháč Jabloňovce žiada občanov, aby sa dňa 8.12.2018 t.j. v sobotu v čase od 08.00 do 15.00 hodiny nezdržiavali v lokalitách Jamrišková, Sebetiná, Stráň, Dodatky a Chlieviská z dôvodu konania spoločnej poľovačky. PZ Roháč ďakuje za pochopenie.

 

Oznam pre žiadateľov priamych podpôr 

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí  podali žiadosť o získanie podpory na plochu   v roku 2018, aby si urýchlene a neodkladne prevzali na Regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14,  rozhodnutie o poskytnutí priamej platby  pre rok 2018. 

Rozhodnutia sa vydávajú po predložení občianskeho preukazu, v pracovných dňoch   pondelok  -  piatok od 7,30-16,00 hod. Uvedené rozhodnutia budú pripravené na vydávanie žiadateľom od  utorka  4.12.2018.

Zároveň upozorňujeme žiadateľov, že termín   12.12.2018  do 16,00 hod je predbežne  predpokladaný  ako posledný deň na prevzatie rozhodnutia.

 

 

Vyhlásenie berového konania na funkciu riaditeľa združenia obcí pre separovaný
zber" TATIAR"

 

/file/268/tatiar.rtf

 

/file/269/riaditel-tatiar.doc

 

 

Prerušnie prevádzky MŠ v Bátovciach

 

Oznamujeme Vám, že prevádzka materskej škôlky v Bátovciach bude prerušená od zajtra od 4. decembra 2018 do 7.decembra 2018 z dôvodu vysokej chorobnosti detí. Prevádzka MŠ bude opäť obnovená dňa 10. 12. 2018 /v pondelok/.

 

 

Stratený psík

Oznamujeme Vám, že dňa 1. decembra 2018 sa na poľovačke v Segíňove stratila sučka jazvečíka čiernej farby s oranžovou páskou na krku a s telefónnym číslom 0903 272 168. Za nájdenie ponúka majiteľ finančnú odmenu.

 

Smútočné oznamy

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 59 rokov nás navždy opustila naša spoluobčianka Mária Hlaváčeková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok dňa 29.novembra o 14.00 tej hodine v Katolíckom kostole v Jabloňovciach.

Ďalší oznam:

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 87 rokov nás navždy opustila naša spoluobčianka Anna Bešinová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok dňa 29. novembra o 13.00 tej hodine v dome smútku v Leviciach

Česť ich pamiatke.

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice upozorňuje obyvateľov na povinnosť registrácie chovu ošípaných pre vlastnú spotrebu čo i len 1 kus ošípanej. Povinnosť vyplýva z Vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ č. 2018/1669.
 
 

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV

/file/267/upozornenie_vo_veci_orezu_a_vyrubu_stromov.pdf

 

Pomoc obetiam násilia

Informačný leták o pomoci obetiam násilia na obce v regióne NSK:

/file/248/obete-nasilia.pdf

 

 

 

 

 
 Archív

Kalendár
<< júl / 2022 >>


Štatistiky

Online: 2
Celkom: 186791
Mesiac: 2034
Deň: 66