Choď na obsah Choď na menu
 


Informácia pre verejnosť:

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

Obec Jabloňovce podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.

Nakoľko nie je možné zverejniť dokumentáciu v celom rozsahu na našej úradnej tabuli obce, po telefonickom dohovore na tel. č. 036/ 63 48 121 alebo elektronicky mailom na adresu obecjablonovce@gmail.com je možné dohodnúť si stretnutie na obecnom úrade, na ktorom verejnosť môže do dokumentácie nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady kópie.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom).

Zverejnené: 25. februára 2021


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

/file/445/88_2020-oznamenie-o-urovni-vytriedenia-ko-za-rok-2020.pdf

Zverejnené: 25. februára 2021


Verejná vyhláška- O z n á m e n i e o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu.

/file/444/70_2021-verejna-vyhlaska-kolaudacia-zs-distribucna--a.s.--vinare---ts--nnk--le-jablonovce.pdf

Zverejnené: 25. februára 2021

Šieste plošné testovanie na ochorenie COVID 19

Levický okres aj naďalej podľa COVID automatu nachádza v bordovej farbe a platnosť potvrdenia o negatívnom teste je sedem dní, preto uskutočníme v našej obci šieste kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 túto nedeľu dňa 28. februára 2021 v kultúrnom dome v čase od 08,00 do 14,00 hod.
Čas od 12,00 do 12,45 hod. je vyhradený na prestávku a dezinfekciu priestorov.
Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.
 

Výsledky piateho plošného testovania

 • 131 otestovaných,
 • 0 pozitívnych.
Ďakujeme odbernému tímu za vykonanú prácu a občanom za ústretovosť pri testovaní. Udržme si to dodržiavaním prijatých opatrení. Zostávajte v zdraví
 

Piate plošné testovanie na ochorenie COVID 19

Keďže sa Levický okres stále podľa COVID automatu nachádza v bordovej farbe a platnosť potvrdenia o negatívnom teste je sedem dní uskutočníme v našej obci piate kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 túto nedeľu dňa 21. februára 2021 v kultúrnom dome v čase od 08,00 do 14,00 hod.
Čas od 12,00 do 12,45 hod. je vyhradený na prestávku a dezinfekciu priestorov.
Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.
 

Výsledky štvrtého plošného testovania

 • počet testovaných:144
 • počet pozitívnych: 0
Veľmi pekne ďakujeme celému odbernému tímu.
Ostávajte v zdraví.

Štvrté plošné testovanie na ochorenie COVID 19

V našej obci uskutoční 4. kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 túto túto nedeľu dňa 14. februára 2021 v kultúrnom dome v časoch:
- od 08,00 h. do 12,00 h.
- od 12,45 h. do 14,00 h.
Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.
 

Výsledky tretieho plošného testovania

 • počet testovaných: 152 osôb,
 • počet pozitívnych: 0 osôb.
Veľká vďaka patrí nášmu odbernému tímu, naším zdravotníčkam, administrátorkám a príslušníkovi OSSR za perfektne vykonanú prácu a plynulý priebeh testovania.
 
Dnešný výsledok nás veľmi potešil, udržíme si ho však len dodržiavaním aj naďalej platných protipandemických opatrení.
 

Tretie plošné testovanie na ochorenie COVID 19

V našej obci uskutoční 3. kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 túto nedeľu dňa 07. februára 2021 v kultúrnom dome v časoch:
 
- od 08,00 h. do 12,00 h. (posledný odber do 11,40 h.)
- od 13,00 h. do 14,00 h. (posledný odber do 13,40 h.)
 
Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.

Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR prijme spoľahlivú účtovníčku na TPP 
Náplň práce: komplexné vedenie podvojného účtovníctva, komplexné vedenie mzdovej a
personálnej agendy a administratívne práce.
Miesto výkonu práce: Pukanec.
Podmienky: ovládanie programu POHODA a OLYMP, minimálne 2 ročná prax v podvojnom
účtovníctve, svedomitosť, pracovitosť, vzťah k enviromentu.
Nástup: ihneď.
Mzda: 900 € brutto.
Životopis a motivačný list prosím zaslať na email: zdruzenie.tatiar@gmail.com do 20.2.2021.


Výsledky druhého plošného testovania

 • počet testovaných: 143 osôb,
 • počet pozitívnych: 2 osoby.
Ďakujeme veľmi pekne celému odbernému tímu, zdravotníkom, administratívnym pracovníkom a príslušníkovi OSSR.
Prosíme Vás, aby ste aj naďalej dodržiavali všetky protipandemické opatrenia.

Druhé plošné testovanie na COVID 19

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že nakoľko bol okres Levice po 1. kole plošného testovania na ochorenie COVID-19 vyhodnotený ako jeden z tých horších a máme povinnosť vykonať ďalšie testovanie, v našej obci prebehne 2. kolo plošného testovania túto nedeľu dňa 31. januára 2021 v kultúrnom dome v časoch:
- od 09,00 h. do 12,00 h. (posledný odber do 11,30 h.)
- od 13,00 h. do 18,00 h. (posledný odber do 17,30 h.).

Na testovanie je potrebné priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.

 

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 


VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov,


ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona, t.j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.  
Rozhodujúcou podmienkou na vydanie je majorita v parcelách a minimálna výmera je 0,5 ha.


Ubezpečujeme vlastníkov lesných pozemkov s odkazom na hore uvedené ustanovenie ZÁKONA  , že zverejnenie osobných údajov a ich spracúvanie je  zákonným spôsobom v zmysle čl. 6 ods. 1 c) GDPR https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf. 
Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa môžete získať na tomto odkaze: https://www.lesy.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.  

Táto výzva bude na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 60 dní.
Vlastníci lesných pozemkov si môžu uplatniť postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na 61 prvý deň od dňa zverejnenia (VYVESENIA)).
Poučenie:
Ak vlastník v uvedenej lehote neuplatní postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA, nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 ZÁKONA bude naďalej pokračovať a trvať.

Dátum zverejnenia (VYVESENIA): 26.1.2021

Dátum ZVESENIA: 

 

 


Výsledky plošného testovania,
 
ktoré sa v našej obci uskutočnilo dnes dňa 24.1.2021 v čase od 08,00 do 20,00 hodiny:
- počet testovaných 130 osôb,
- počet pozitívnych 0 osôb.
 
Ďakujeme celému odbernému tímu, zdravotníkom, administratívnym pracovníkom a príslušníkovi OSSR.
Prosíme Vás, aby ste aj naďalej dodržiavali všetky protipandemické opatrenia.
 
 

Informácie o celoplošnom testovaní na COVID 19

 

Vzhľadom na celoplošné testovanie COVID-19, ktoré sa bude konať 24. 01. 2021 to je v nedeľu v našej obci Vám dávame do pozornosti dôležité informácie týkajúce sa priebehu testovania.

Testovanie bude prebiehať v KD v Jabloňovciach a to v časoch:
• od 8:00 h do 12:00 h (posledný odber do 11:40),
• od 13:00 h do 17:00 h (posledný odber do 16:40),
• od 17:30 h do 20:00 h (posledný odber do 19:30).  
 

Čo je potrebné priniesť k testovaniu:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz v prípade jeho straty vodičský preukaz alebo pas.
Občania od 10 do 15 rokov: kartičku poistenca v prípade jej straty rodný list.
Všetci občania: svoje telefónne číslo na mobil, alebo pevnú linku, telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii.


Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť z Vašej strany pri priebehu samotného testovania.

 


Prímestská autobusová doprava premávať v režime letných prázdnin

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na Slovensku a v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja a na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počnúc dňom 18.1.2021 až do odvolania bude prímestská autobusová doprava premávať v režime letných prázdnin.

 


Obecný úrad Jabloňovce bude pre verejnosť zatvorený

 

Na základe prijatých protipandemických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID19 bude Obecný úrad Jabloňovce od 25. januára 2021 /t.j. od pondelku až do odvolania pre verejnosť zatvorený.

V prípade potreby nám môžete kontaktovať prostredníctvom emailu na adresu obecjablonovce@gmail.com alebo telefonicky na čísla
0908 743 560 alebo 0944 633 351.

 

 


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice

 

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) v súlade s § 54 ods. 20 zákona

SCHVAĽUJE DOKUMENT

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice,

ktorý obstarala Slovenská agentúra životné prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica a vypracovala spoločnosť ESPRIT, s. r. o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, rok spracovania 2019.

Odôvodnenie

Regionálny územný systém ekologickej stability (ďalej len „RÚSES) okresu Levice pozostáva z textovej a grafickej časti a dokumentácia bola spracovaná v zmysle prílohy č. 23 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil dňa 13. 05. 2020 verejnou vyhláškou zámer schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice“ na základe žiadosti, ktorú predložila Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica. Dokumentáciu vypracovala spoločnosť ESPRIT, s. r. o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, rok spracovania 2019.

Oznámenie o zámere schváliť RÚSES okresu Levice, bolo zverejnené prostredníctvom elektronickej úradnej tabuli CUET, na webovom sídle úradu a na úradnej tabuli Okresného úradu Levice v čase od 13. 05. 2020 do 15. 06. 2020. Súčasne toto oznámenie bolo zaslané 89 obciam Levického okresu, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým subjektom.

Stanoviská, ktoré boli doručené v stanovenej lehote boli zaslané obstarávateľovi SAŽP Banská Bystrica na zapracovanie do dokumentu. Zapracované pripomienky v dokumente boli opätovne zaslané obciam Levického okresu, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým subjektom. Vzhľadom na opatrenia súvisiace s vyhlásením núdzového stavu na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30 septembra 2020 nebolo možné prerokovať zapracované pripomienky verejne. Zapracované pripomienky a kompletný dokument bol prístupný elektronicky prostredníctvom elektronickej úradnej tabuli CUET, na webovom sídle úradu pred samotným schválením.

ŠOP SR Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy vydala súhlasné stanovisko k doplnenému dokumentu RÚSES okresu Levice pod číslom CHKOPNaDL/241-005/2020 zo dňa 02. 12. 2020. ŠOP SR Správa CHKO Štiavnické vrchy vydala súhlasné stanovisko č. CHKOŠV/478001/2020 zo dňa 21. 12. 2020.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že dokumentácia RÚSES okresu Levice bola vypracovaná v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou.

Podľa § 54 ods. 2 a ods. 23 zákona predstavuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability dokumentáciu ochrany prírody a krajiny, ktorá je podkladom na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentov, plánov alebo projektov podľa § 9 ods. 1 zákona a na činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prírody. Dokumentácia je verejne prístupná.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Levice a súčasne na úradných tabuliach v obciach okresu Levice a zároveň sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým. Toto rozhodnutie sa zverejňuje aj na webovej stránke okresného úradu a centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET).

Schválením Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice stráca platnosť doteraz platný dokument RÚSES okresu Levice vypracovaný v roku 1995 spoločnosťou EKOPOLIS Bratislava.

Poučenie

Schvaľovanie dokumentu ochrany prírody Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 

                                                              Ing. Eva Červenáková, vedúca odboru 

/file/443/492_2020-regionalny-uzemny-system-ekologickej-stability-okresu-levice---rozhodnutie---verejna-vyhlaska.pdf

Zverejnené: 04. 01. 2020

 


 

Oznámenie o zmene úradných hodín na ÚPSVaR Levice v termíne od 4.1.2021 do 24.1.2021
V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2021 Vám oznamujeme, že v uvedenom období sa úradné hodiny upravujú nasledovne:

pondelok – piatok nestránkový deň.

Na recepcii/podateľni úradov bude zabezpečené podpisovanie dohôd (dodatkov) k prebiehajúcim projektom.

Služba na recepcii, resp. podateľni úradu bude zabezpečená nasledovne:

Pondelok 8:00-11:00

Utorok 8:00-11:00

Streda 13:00-16:00

Štvrtok nestránkový deň

Piatok 8:00-11:00.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia ....)


 

Kalendár vývozu odpadu - I. Q 2021

/file/442/zvoz-tko-i.q-2021.pdf

 

 

 


Pozvánka na 6. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 21. 12. 2020

Zverejnené: 17. decembra 2020

 


Spoločná poľovačka

Poľovnícke združenie Roháč Jabloňovce, oznamuje občanom, že dňa12. decembra 2020 to je zajtra sa bude konať spoločná poľovačka v katastrálnom území Horné Jabloňovce v lokalitách Jamrišková, Sebetiná, Širiny, Kamenný hŕbok a Tipčiná. Žiadame občanov, aby sa v daných lokalitách nezdržiavali. Ďakujeme za pochopenie.
 
 

UPOZORNENIE Západoslovenskej distribučnej, a. s.

Vytlačiť
 

UPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších

vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

/file/438/vyzva-zsdis-orez-stromov.jpg

Zverejnené: 07. decembra 2020


Usmernenie OR HaZZ v Leviciach k vykurovaciemu obdobiu a používaniu pyrotechniky

Vytlačiť
 

Vážení občania !

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami (porucha vykurovacích spotrebičov, dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí v komíne, poškodenie dymovodu, škára v komíne, a pod.) tvoria približne 5% z celkového počtu požiarov za rok. Aj keď sa z hľadiska celkových štatistík nejedná o veľký podiel, nemôžeme tieto čísla podceňovať.

Odporúčania počas vykurovacej sezóny

 • Spotrebič vyžaduje občasnú obsluhu a dozor; súčasťou prevádzkovania spotrebiča je aj vykonávanie jeho údržby určenej výrobcom v návode na používanie.
 • Zabezpečte bezpečný prístup ku komínu, k dymovodu a k ich čistiacim otvorom.
 • Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia.
 • Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.
  Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu.
  Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky.
 • Neuskladňovať palivo  v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov. Okolo spotrebiča nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Vyletujúce častice môžu spôsobiť požiar. Pred spotrebič na tuhé palivo, pred ktorým nie je podlaha z nehorľavého materiálu inštalujte ochrannú podložku z nehorľavého materiálu hrúbky najmenej 1 mm.

 

K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu nového roku tradične patrí ohňostroj a rôzne pyrotechnické efekty. Avšak pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza každoročne aj k zraneniam  a k nežiadúcim požiarom. -  Zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaného predajcu, takto zakúpené výrobky majú návod na použitie, označenie triedy, je uvedený výrobca a dátum výroby a spotreby. Predajca je povinný poučiť kupujúceho, ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku.

 • Vždy si prečítajte a postupujte v súlade s návodom na použitie.
 • Pyrotechniku skladujte v pôvodných obaloch a na bezpečnom mieste.
 • Výrobky nerozoberajte, nevysýpajte a vzájomne ich nekombinujte.
 • Nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu zalepený obal alebo je po záručnej dobe.
 •  
 Archív

Kalendár
<< február / 2021 >>


Štatistiky

Online: 3
Celkom: 149070
Mesiac: 1992
Deň: 92