Choď na obsah Choď na menu


Oznamujeme Vám, že z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na Slovensku a v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja a na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počnúc dňom 18.1.2021 až do odvolania bude prímestská autobusová doprava premávať v režime letných prázdnin.

 


 

Na základe prijatých protipandemických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID19 bude Obecný úrad Jabloňovce od 21. decembra 2020 /t.j. od pondelku/

do 24. januára 2021 pre verejnosť zatvorený.
V prípade potreby nám môžete kontaktovať prostredníctvom emailu na adresu obecjablonovce@gmail.com alebo telefonicky na čísla
0908 743 560 alebo 0944 633 351.

 

 


Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice

 

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) v súlade s § 54 ods. 20 zákona

SCHVAĽUJE DOKUMENT

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice,

ktorý obstarala Slovenská agentúra životné prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica a vypracovala spoločnosť ESPRIT, s. r. o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, rok spracovania 2019.

Odôvodnenie

Regionálny územný systém ekologickej stability (ďalej len „RÚSES) okresu Levice pozostáva z textovej a grafickej časti a dokumentácia bola spracovaná v zmysle prílohy č. 23 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil dňa 13. 05. 2020 verejnou vyhláškou zámer schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice“ na základe žiadosti, ktorú predložila Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica. Dokumentáciu vypracovala spoločnosť ESPRIT, s. r. o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica, rok spracovania 2019.

Oznámenie o zámere schváliť RÚSES okresu Levice, bolo zverejnené prostredníctvom elektronickej úradnej tabuli CUET, na webovom sídle úradu a na úradnej tabuli Okresného úradu Levice v čase od 13. 05. 2020 do 15. 06. 2020. Súčasne toto oznámenie bolo zaslané 89 obciam Levického okresu, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým subjektom.

Stanoviská, ktoré boli doručené v stanovenej lehote boli zaslané obstarávateľovi SAŽP Banská Bystrica na zapracovanie do dokumentu. Zapracované pripomienky v dokumente boli opätovne zaslané obciam Levického okresu, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým subjektom. Vzhľadom na opatrenia súvisiace s vyhlásením núdzového stavu na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30 septembra 2020 nebolo možné prerokovať zapracované pripomienky verejne. Zapracované pripomienky a kompletný dokument bol prístupný elektronicky prostredníctvom elektronickej úradnej tabuli CUET, na webovom sídle úradu pred samotným schválením.

ŠOP SR Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy vydala súhlasné stanovisko k doplnenému dokumentu RÚSES okresu Levice pod číslom CHKOPNaDL/241-005/2020 zo dňa 02. 12. 2020. ŠOP SR Správa CHKO Štiavnické vrchy vydala súhlasné stanovisko č. CHKOŠV/478001/2020 zo dňa 21. 12. 2020.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že dokumentácia RÚSES okresu Levice bola vypracovaná v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacou vyhláškou.

Podľa § 54 ods. 2 a ods. 23 zákona predstavuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability dokumentáciu ochrany prírody a krajiny, ktorá je podkladom na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentov, plánov alebo projektov podľa § 9 ods. 1 zákona a na činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prírody. Dokumentácia je verejne prístupná.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Levice a súčasne na úradných tabuliach v obciach okresu Levice a zároveň sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým. Toto rozhodnutie sa zverejňuje aj na webovej stránke okresného úradu a centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET).

Schválením Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice stráca platnosť doteraz platný dokument RÚSES okresu Levice vypracovaný v roku 1995 spoločnosťou EKOPOLIS Bratislava.

Poučenie

Schvaľovanie dokumentu ochrany prírody Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 

                                                              Ing. Eva Červenáková, vedúca odboru 

/file/443/492_2020-regionalny-uzemny-system-ekologickej-stability-okresu-levice---rozhodnutie---verejna-vyhlaska.pdf

Zverejnené: 04. 01. 2020

 


 

Oznámenie o zmene úradných hodín na ÚPSVaR Levice v termíne od 4.1.2021 do 24.1.2021
V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2021 Vám oznamujeme, že v uvedenom období sa úradné hodiny upravujú nasledovne:

pondelok – piatok nestránkový deň.

Na recepcii/podateľni úradov bude zabezpečené podpisovanie dohôd (dodatkov) k prebiehajúcim projektom.

Služba na recepcii, resp. podateľni úradu bude zabezpečená nasledovne:

Pondelok 8:00-11:00

Utorok 8:00-11:00

Streda 13:00-16:00

Štvrtok nestránkový deň

Piatok 8:00-11:00.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia ....)


 

Kalendár vývozu odpadu - I. Q 2021

/file/442/zvoz-tko-i.q-2021.pdf

 

 

 


Pozvánka na 6. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 21. 12. 2020

Zverejnené: 17. decembra 2020

 


Spoločná poľovačka

Poľovnícke združenie Roháč Jabloňovce, oznamuje občanom, že dňa12. decembra 2020 to je zajtra sa bude konať spoločná poľovačka v katastrálnom území Horné Jabloňovce v lokalitách Jamrišková, Sebetiná, Širiny, Kamenný hŕbok a Tipčiná. Žiadame občanov, aby sa v daných lokalitách nezdržiavali. Ďakujeme za pochopenie.
 
 

UPOZORNENIE Západoslovenskej distribučnej, a. s.

Vytlačiť
 

UPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších

vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

/file/438/vyzva-zsdis-orez-stromov.jpg

Zverejnené: 07. decembra 2020


Usmernenie OR HaZZ v Leviciach k vykurovaciemu obdobiu a používaniu pyrotechniky

Vytlačiť
 

Vážení občania !

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami (porucha vykurovacích spotrebičov, dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí v komíne, poškodenie dymovodu, škára v komíne, a pod.) tvoria približne 5% z celkového počtu požiarov za rok. Aj keď sa z hľadiska celkových štatistík nejedná o veľký podiel, nemôžeme tieto čísla podceňovať.

Odporúčania počas vykurovacej sezóny

 • Spotrebič vyžaduje občasnú obsluhu a dozor; súčasťou prevádzkovania spotrebiča je aj vykonávanie jeho údržby určenej výrobcom v návode na používanie.
 • Zabezpečte bezpečný prístup ku komínu, k dymovodu a k ich čistiacim otvorom.
 • Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia.
 • Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.
  Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu.
  Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky.
 • Neuskladňovať palivo  v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov. Okolo spotrebiča nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Vyletujúce častice môžu spôsobiť požiar. Pred spotrebič na tuhé palivo, pred ktorým nie je podlaha z nehorľavého materiálu inštalujte ochrannú podložku z nehorľavého materiálu hrúbky najmenej 1 mm.

 

K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu nového roku tradične patrí ohňostroj a rôzne pyrotechnické efekty. Avšak pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza každoročne aj k zraneniam  a k nežiadúcim požiarom. -  Zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaného predajcu, takto zakúpené výrobky majú návod na použitie, označenie triedy, je uvedený výrobca a dátum výroby a spotreby. Predajca je povinný poučiť kupujúceho, ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku.

 • Vždy si prečítajte a postupujte v súlade s návodom na použitie.
 • Pyrotechniku skladujte v pôvodných obaloch a na bezpečnom mieste.
 • Výrobky nerozoberajte, nevysýpajte a vzájomne ich nekombinujte.
 • Nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu zalepený obal alebo je po záručnej dobe.
 • Je nutné rozlišovať, či daný výrobok je pre použitie v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí.
 • Nebezpečné je manipulovať s nevybuchnutou pyrotechnikou – zlyhané výrobky treba ponechať na mieste 5 až 10 minút (podľa návodu) a potom ponoriť do vody na 24 hodín.
 • Lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľujte tak, aby vám nevleteli do oka, do vlasov, pod odev, do bytu a podobne.
 • Piráty škrtnite o zápalkovú škatuľku a hneď odhoďte na bezpečné miesto.
 • Buďte ohľaduplní a zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc, domovov dôchodcov a pod. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti a zvieratá.
 • Nepoužívať pyrotechniku v horľavom prostredí.
 • Zábavná pyrotechnika neraz končí aj na balkónoch na sídliskách, preto je potrebné z týchto miest odstrániť všetky horľavé veci.

 

Hasiči Vám prajú pokojné sviatky bez starostí a šťastný nový rok 2021

Hasičská jednotka Okresného Hasičského a záchranného zboru - telefónne č. 150

tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému - telefónne č. 112

 

 


N A V R H plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

/file/437/stanovisko-hlavnej-kontrolorky-k-navrhu-viacrocneho-rozpoctu-obce-na-roky-2021-----2023-a-k-navrhu-rozpoctu-obce-na-rok-2021.pdf

Zverejnené: 07. decembra 2020

Schválené: 21. 12. 2020

 


Návrh I. úpravy rozpočtu za rok 2020

Zverejnené: 07. decembra 2020

Schválené: 21. 12. 2020

 

 

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

/file/434/navrh-rozpoctu-na-roky-2021---2023-prijmy.pdf

/file/435/navrh-rozpoctu-na-roky-2021---2023-vydavky.pdf

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021

Zverejnené: 07. decembra 2020

Schválené: 21. 12. 2020

 


Oznámenie o 1. opakovanej dobrovoľnej dražbe

/file/408/oznamenie-o-1.-opakovanej-dobrovolnej-drazb

Zverejnené: 18. novembra 2020

Zvesené: 14. decembra 2020

 


Všeobecne záväzné nariadenie o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Jabloňovce

http://Všeobecne záväzného nariadenie č. 1_2020 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Jabloňovce.pdf

príloha: Záväzná časť: /file/399/pdf-zavazna-cast--upn-jablonovce.pdf

Schválené: 11. novembra 2020

Zverejnené: 11. novembra 2020

Dátum účinnosti: 26. novembra 2020

Zvesené: 14. decembra 2020